Residència a Andorra

residència activa andorra, Residència a Andorra, advocats andorra, advocat andorra, andorraResidir a Andorra per treballar o expatriació fiscal : les diferents opcions

La nova legislació andorrana aplicable en matèria d’immigració preveu noves tipologies d’autorització de residències per tal d’augmentar l’atractiu del Principat com a elecció de lloc de residència.

Tradicionalment, hi havien dos tipus de permisos de residència a Andorra:

D’una banda, els permisos de residència activa (residència i treball) :
– Es tractava d’autoritzacions d’immigració per persones que volien exercir una activitat professional a Andorra, assalariada o no.
– D’altra banda, els permisos de residència passiva (residència sense activitat lucrativa): es tractava d’autoritzacions de residència per persones que no volíen exercir una activitat professional a Andorra.

Les antigues disposicions legals també preveien situacions d’autorització immigració híbrides per a estudiants i persones que treballen en la investigació.

Al mes de juny del 2018 es va publicar la Llei 10/2018, del 17 de maig, que modificava la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, la qual va introduir diverses novetats rellevants en el marc de les autoritzacions d’immigració al Principat d’Andorra.

  • Residència i treball per compte propi

Les persones estrangeres que sol·liciten residir al Principat d’Andorra i exercir-hi una activitat per compte propi poden obtenir una autorització de residència i treball per compte propi si compleixen amb una sèrie de requisits determinats per la Llei 10/2018, principalment:

a) Haver obtingut l’autorització d’inversió estrangera atorgada pel Govern d’Andorra per constituir una societat andorrana en la qual tingui una participació superior al 20%, i haver constituït legalment la societat esmentada.

b) Exercir un càrrec en l’òrgan d’administració de la societat andorrana constituïda.

c) Acreditar que la societat constituïda és titular d’un comerç registrat degudament i en activitat al Principat d’Andorra, havent d’efectuar dit registre en el termini màxim de tres mesos a comptar de la data del registre d’entrada de la sol·licitud d’autorització d’immigració.

d) Fer efectiu i dipositar a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) – antigament anomenada Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) – l’import de 15.000 € no remunerats. En cas que el titular de l’autorització es doni de baixa, o en cas que s’anul·li o no es renovi l’autorització, es restitueix el dipòsit.

  • Concepte de residència sense activitat lucrativa anomenada residència passiva

Les persones que no tenen activitats lucratives, i desitgen residir a Andorra han d’establir la seva residència principal i efectiva, almenys, 90 dies a l’any.

No poden desenvolupar cap activitat professional a Andorra, però poden dur a terme tot el necessari per a la gestió de les seves activitats relatives al patrimoni i, especialment, funcions de director d’empresa, en el que passaria a posseir parts iguals o superiors al 50% del capital si el càrrec de director no es remunerat.

Les persones que desitgin beneficiar-se d’una residència sense feina remunerada, per una banda, han d’invertir de forma permanent i efectiva una quantitat d’almenys quatre-cents mil euros (400.000 €) en actius andorrans: béns immobles; participacions en el capital social de societats residents al Principat d’Andorra; instruments de deute o financers emesos per entitats residents o Administracions públiques del Principat d’Andorra; productes d’assegurança, entre d’altres.

Per altra banda, han de dipositar 50.000 € no remunerats a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) i 10.000 € addicional no remunerats per persona  al seu càrrec.

Aquests imports són deduïts de la quantitat de 400.000 € d’inversió en actius andorrans esmentada anteriorment.

També han de subscriure una assegurança privada i justificar un cert nivell d’ingressos.

Els imports dipositats com a garantia l’AFA són retornats en cas de no-renovació del permís de residència.

  • Concepte de professional amb projecció internacional

Es considera professional amb projecció internacional la persona física que no té la nacionalitat andorrana i que estableix la seva residència principal i efectiva al Principat d’Andorra durant almenys 90 dies per any natural, per desenvolupar una activitat professional en els termes següents:

a) La seu o base des de la qual es desenvolupa l’activitat professional està situada en el territori del Principat d’Andorra.

b) En el desenvolupament de la seva activitat professional al Principat d’Andorra, el professional amb projecció internacional compta, com a màxim, amb una persona contractada en règim laboral.

c) Els serveis prestats pel professional amb projecció internacional tenen com a destinataris principalment persones o entitats no residents en el Principat d’Andorra. S’entén complert aquest requisit sempre que almenys el 85% dels serveis prestats pel professional amb projecció internacional siguin utilitzats en qualsevol altre país o territori diferent de l’andorrà.

d) El titular d’un permís de residència per a professionals amb projecció internacional ha de dipositar 50.000 € no remunerats a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) i 10.000 € per persona addicional al seu càrrec no remunerats. Ha de cumplir certs requisits a nivell de qualificació i experiencia profesional i, ha de demostrar la vidabilitat econòmina del seu projecte.

Els imports dipositats com a garantia amb l’AFA són retornats en cas de no-renovació del permís de residència.

  • Concepte de residència per raons d’interès científic, cultural o esportiu

Aquest tipus de permís de residència a Andorra és per a persones que gaudeixen de reconeixement internacional pel seu talent en el món de la ciència, la cultura o l’esport.

Han d’establir la seva residència principal i efectiva a Andorra almenys 90 dies a l’any.

Aquestes persones poden continuar desenvolupant la seva activitat professional si els principals beneficiaris d’aquesta activitat són persones físiques o jurídiques que no resideixen al Principat d’Andorra. (El 85% dels serveis han de ser prestats en d’altres països.)

Aquestes persones han de justificar que la seva activitat, en un dels sectors abans esmentats, els permet viure amb les seves famílies a Andorra sense haver de treballar durant el temps que dura l’autorització.

El titular d’un permís de residència per raons d’interès científic, cultural o esportiu han de dipositar 50.000 € no remunerats a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) i 10.000 € per persona  addicionals al seu càrrec no remunerats.

Els imports dipositats com a garantia amb l’AFA són retornats en cas de no-renovació del permís de residència.

El nostre bufet d’advocats us pot ajudar en tots els passos necessaris per demanar la vostra residència activa o sense activitat lucrativa a Andorra, sol·licitar la renovació dels papers de residència, buscar una propietat a Andorra o actius on invertir, a través d’agents immobiliaris o altres organismes especialitzats, establir una seu social per a l’exercici d’una activitat amb projecció internacional, preparar una presentació de la vostra activitat al Govern, etc …

advocats andorra.com