Jurisdicció voluntària

Jurisdicció voluntària,advocats andorra, advocat andorra, andorra, advocats, advocatLa jurisdicció voluntària és un procediment no contenciós que es pot substanciar davant la Batllia d’Andorra o el Notari, segons les circumstàncies del cas i el tipus de pretensió que s’exerceix, pels supòsits en què sigui necessària la seva intervenció i sempre que no hi hagi litigi o controvèrsia entre les persones interessades.

A través del procediment de jurisdicció voluntària es pot obtenir informació o el reconeixement d’algun dret a través de la jurisdicció andorrana o el Notari, segons el cas.

Algunes de les matèries que es tramiten a través de la jurisdicció voluntària són:

  • Declaracions d’absència i de mort.
  • Declaracions d’hereus abintestat (sense testament).
  • Separació del patrimoni hereditari respecte del patrimoni privatiu de l’hereu.
  • Adveració de testaments hològrafs.
  • La constitució de tuteles i curateles.
  • Actes i negocis jurídics en relació amb les persones sotmeses a tutela o curatela que requereixen autorització judicial, per exemple l’alienació de béns dels menors i de les persones amb la capacitat modificada judicialment.
  • Internament urgent de persones, sempre que no es decideixi en el marc d’un procés que se substancia pel procediment de modificació de la capacitat
  • Les adopcions, preadopcions, acolliments, delegacions de la pàtria potestat, d’acord amb el que estableix la Llei qualificada de l’adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat i les altres lleis aplicables.
  • Aprovació del reconeixement de la paternitat no matrimonial del fill amb la capacitat modificada judicialment.
  • Emancipacions i habilitacions d’edat.
  • Delimitació i fitació de béns immobles, amb la presentació prèvia d’un dictamen pericial.
  • Consignacions i dipòsits judicials
  • Pèrdua, la sostracció o la destrucció de pagarés, xecs o lletres de canvi.
  • Convocatòries judicials de les juntes generals d’accionistes
  • Dissolucions judicials de societats.
  • Nomenament, la remoció, la revocació del nomenament o la recusació d’àrbitres,
  • Sol·licituds del benefici de la defensa i l’assistència tècnica lletrades gratuïtes al marge d’un procés ja instat.

Aleix Advocats us ofereix serveis d’assessorament en relació a aquest tipus de procediment, redacció, presentació de la demanda i tramitació del procediment davant el tribunal o autoritat competent.

advocats-andorra.com